Košarica 0 Košarica je prazna 0
Datum objave: 05. srpanj 2024.

1OPĆI UVJETI TCL CARE promocije
Ovi se uvjeti primjenjuju na elektroničke uređaje koje distribuira Društvo TCL Netherlands B.V. i prodani su kao dio promocije TCL CARE".
Period promotivne akcije traje od 01.07.2024. do 31.12.2024.
Period registracije tijekom kojeg se može aktivirati usluga TCL CARE je od 01.07.2024. do 31.12. 2024.
Kako bi dobili TCL CARE, kupci se moraju registrirati online na https://tcl-promotion.com najkasnije 30 dana nakon kupnje.
Uslugu TCL CARE nudi vanjski pružatelj usluga (Partum Usluge d.o.o).
Značenje nekih pojmova
Izrazi u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

Partum Usluge d.o.o., u daljnjem tekstu "Partum" - pružatelj produljenog jamstva TCL CARE.

"Korisnik" - osoba koja je kupila elektronički uređaj koji se prodaje unutar Promocije "Produljeno jamstvo".

"TCL CARE" - produženo jamstvo koje korisnici dobivaju prilikom kupnje elektroničke opreme TCL prodane u sklopu "produljeno jamstvo".
Članak 1. Predmet TCL CARE-a
1.
Predmet TCL CARE-a pod ovim uvjetima
Svaki elektronički uređaj (u daljnjem tekstu: uređaj ili elektronički uređaj) pobliže opisan na računu i dodaci u originalnom pakiranju kupljeni uz navedeni uređaj mogu biti predmet TCL CARE-a. TCL CARE T&C su u skladu sa zakonima zemalja na koje se ugovor odnosi.
2.
Objekti koji nisu obuhvaćeni TCL CARE-om
2
a)
prijenosni vanjski tvrdi diskovi;
b)
pomoćne i potrošne materijale koje je proizvođač definirao kao potrošni materijal ili potrošne dijelove; c) sve vrste alata;
d) ostale dijelove koji se, prema iskustvu, moraju zamijeniti tijekom vijeka trajanja elektroničkog
uređaja, a u svakom slučaju gumene dijelove, ležajeve, radijalne brtve vratila, grijače; e) zasebno kupljen pribor; f) sve vrste softvera;
g)
uređaji isporučeni s nedostatkom, kao i greške serijskog proizvođača;
h)
dodatno ili naknadno kupljeni pribor ili oprema.
Članak 2. Opseg TCL CARE
1.
Trajanje TCL CARE - događaji koje pokriva TCL CARE
TCL će izvršiti popravak ili zamjenu i jamčiti ispravan rad elektroničkog uređaja koji je kupio Korisnik i koji je pokriven s TCL CARE samo za nepredvidiva i iznenadne kvarove ili smetnje na objektu koji je pokriven TCL CARE. Nepredvidive štete su one koje je Korisnik nije mogao
pravodobno predvidjeti niti ih je trebao predvidjeti primjenom uobičajene dužne pažnje, pri čemu je isključena gruba nepažnja za koji slučaj TCL zadržava pravo uskratiti isplatu štete za nastali događaj.
TCL će izvršiti popravak ili zamjenu i jamčiti ispravan rad elektroničkog uređaja koji je kupio Korisnik i koji je pokriven s TCL CARE ako takav uređaj pretrpi štetu uzrokovanu jednim ili više od sljedećih slučajeva:
a)
kvarove nakon isteka jamstva proizvođača (produljeno jamstvo)
2.
Slučajevi izvan opsega TCL CARE TCL CARE ne pokriva štete uzrokovane: a)
Namjerno djelovanje korisnika;
3
b)
rat, ratna zbivanja, građanski rat, revolucija, buna, ustanak ili nemir;
c)
nuklearna energija, nuklearno zračenje ili radioaktivne tvari; d) potres;
e) terorizam ili teroristički čin; Teroristički čin je svaki čin osoba ili skupina osoba radi postizanja političkih, vjerskih ili ideoloških ciljeva, takve naravi da izazivaju širenje straha ili terora u
javnosti ili dijelovima javnosti, a time i utjecaj na vlada ili državne institucije; f) korištenje artikla s greškom, s kojom je greškom Korisnik trebao biti upoznat;
g)
u mjeri u kojoj je Korisnik morao koristiti treću osobu kao dobavljača (proizvođača ili trgovca) u slučaju zakonskog jamstva, ako Korisnik ne može dostaviti račun za popravak uređaja ili ako je popravak izvršen bez prethodnog odobrenja;
3.
Pretpostavke za valjanost TCL CARE - ograničenja:
h)
Što se tiče nemara, pokriven je samo laki nemar. U slučaju grube nepažnje, vještak će procijeniti i provjeriti uzrok oštećenja i uređaj. Svaka šteta nastala nestručnom uporabom,
namjernim oštećenjem, namjerom, nepravilnim rukovanjem, nepravilnim ili nepredvidivim
zbrinjavanjem smatrat će se povredom obveze brige koju je Korisnik preuzeo kupnjom uređaja i takva šteta neće biti pokrivena;
i)
Šteta ili troškovi uzrokovani nedostatkom materijala ili dizajna unutar jamstvenog roka proizvođača neće biti pokriveni;
j)
Isključuje se, odnosno prethodi u slučaju štete: jamstva i/ili naknade štete temeljene na jamstvima, naknadama štete drugih osiguravatelja, jamstvima ili ugovornim obvezama
trećih osoba. Sve razlike u odnosu na druga jamstva (npr. trenutna vrijednost u odnosu na vrijednost novog uređaja) pokrivene su potpunim pokrićem za elektroničke uređaje;
k)
šteta na svim vrstama softvera (uključujući operativne sustave, pogonski softver,
upravljačke programe, pomoćne programe itd.) neće biti pokrivena. Korisnik je osobno odgovoran za programe, upravljačke programe, podatke i njihovu funkcionalnost. Gubitak podataka i softvera zbog navedenih uzroka štete ne može biti predmet odštetnog zahtjeva. Štoviše, troškovi popravka neće biti nadoknađeni u slučaju problema povezanih sa softverom, operativnim sustavima, virusima, kompatibilnošću, obnavljanjem podataka, vraćanjem sustava, ponovnim prikupljanjem podataka
itd.;
l)
Troškovi nastali zbog bilo kakve štete koja nije šteta na hardveru neće biti pokriveni. Ovo se također odnosi na sve troškove (naknade za obradu i analizu, itd.) za analizu oštećenja bez
utvrđenih grešaka na hardveru;
4
m)
Oštećenja nastala korištenjem uređaja obuhvaćenog TCL CARE u svrhe suprotne uputama o uporabi i namjeni koju je naveo proizvođač, kao i oštećenja koja ne utječu na način korištenja uređaja propisanog od strane proizvođača (oštećenja kao što su ogrebotine, struganje itd.) neće biti pokrivena;
n)
Ne isplaćuje se naknada štete po osnovi odgovornosti, posljedične materijalne štete i štete na imovini. Posljedična šteta nastalih događaja štete ni u kojem slučaju nije pokrivena. Za procjenu
štete uzima se u obzir samo primarna šteta na uređaju, odnosno primarni uzrok štete, koji je obuhvaćen djelokrugom TCL CARE;
o)
Smanjenje vrijednosti zbog istrošenosti, oštećenja zbog dugotrajnog kemijskog ili toplinskog djelovanja na uređaj, oštećenja uzrokovana hrđom, kao ni bilo kakvi troškovi
servisiranja, podešavanja i čišćenja nisu predmet štete. kompenzaciju, a niti postupno smanjenje performansi uređaja;
p)
Štete uzrokovane trećim osobama koje su pokušale popraviti uređaj ili intervencije trećih osoba, odnosno osoba bez odgovarajućeg ovlaštenja, neće biti pokrivene TCL CARE-om.
Također su isključene štete uzrokovane kućnim ljubimcima, domaćim ili divljim životinjama.
q)
Štete nastale korištenjem neispravnih ili neprikladnih vanjskih dodataka (npr. pričvršćivači, podzemna kućišta, itd.) neće biti pokrivene;
r)
Gubitak uređaja u smislu da je izgubljen, zaboravljen, ostavljen bez nadzora ili na drugi način nestao, neće biti pokriven TCL CARE-om. Naknadni nalaz neće se uzeti u obzir i ni u kojem
slučaju neće podrazumijevati pokriće bilo kakve štete;
s)
Štete koje su prijavljene, ali se ne mogu dokazati jer uređaj nije isporučen, neće biti pokrivene. Ovo isključuje štete nastale potpunim uništenjem uređaja uslijed više sile;
t)
Sve vrste oštećenja uzrokovane kamencem smatraju se nepravilnom uporabom uređaja, odnosno istrošenošću i ista nisu pokrivena;
u)
Štete nastale uslijed ili tijekom sportskih aktivnosti, odnosno uslijed znoja ili kondenzacije, neće biti pokrivene;
v)
Štete koje se ne mogu pripisati neovisnom incidentu smatrat će se progresivnom štetom (uvjetovanom okolišem i/ili uporabom) i neće biti pokrivene, što isključuje nesavršenosti materijala i dizajna nakon isteka jamstva proizvođača.
5
Članak 3. Mjesto valjanosti TCL CARE
1.
Stacionarni uređaji
Prema dizajnu stacionarnih uređaja, prostor Korisnika smatrat će se lokacijom koju pokriva TCL CARE u Europi u geografskom smislu.
2.
Mobilni uređaji
Prema dizajnu mobilnih uređaja i uređaja koji se mogu postaviti na vanjske prostore, Europa se smatra lokalnim područjem koje pokriva TCL CARE u geografskom smislu.
Članak 4. Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog TCL CARE-om
Vrijednost elektroničkog uređaja pokrivenog TCL CARE-om je cijena novog uređaja ili uređaja
jednake tehničke vrijednosti na dan nastanka štete ("Care Value"). Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog TCL CARE uvijek se odnosi na nabavnu cijenu uređaja isključujući porez na dodanu vrijednost i isključujući subvencije ili posebne popuste (npr. podršku proizvođača ili dobavljača, popuste prodavača i/ili rasprodaje).
Članak 5. Troškovi izvan opsega TCL CARE-a
TCL će poduzeti sve potrebne aktivnosti popravka ili zamjene elektroničkih uređaja obuhvaćenih TCL CARE-om. Korisniku se ne nadoknađuju troškovi aktivnosti koje je Korisnik samostalno poduzeo.
Članak 6. Opseg naknade štete
1.
Troškovi povrata
U slučaju oštećenja razlikujemo djelomičnu štetu i potpuni gubitak. Djelomično oštećenje znači troškove popravka niže od vrijednosti održavanja uređaja. Ako su troškovi popravka viši, tada se radi o potpunom gubitku, u kojem će slučaju TCL zamijeniti elektronički uređaj pokriven TCL CARE-om.
6
2.
Djelomično oštećenje
U tom slučaju TCL snosi troškove popravka, uključujući utrošene radne sate i rezervne dijelove.
TCL neće snositi sljedeće troškove:
a)
troškove popravka ili druge mjere koje bi bile potrebne bez obzira na slučaj koji pokriva TCL CARE;
b)
dodatni troškovi nastali zbog izmjena ili poboljšanja koji prelaze opseg obnove;
c)
troškove samostalno organiziranog popravka;
d)
neostvarena dobit zbog samostalno organiziranih radova;
e)
dodatni troškovi uzrokovani privremenom ili prijevremenom popravkom;
f)
troškove radova potrebnih za popravku, ali nisu osobno obavljeni na elektroničkom uređaju koji pokriva TCL CARE;
g)
naknade štete po osnovi odgovornosti, posljedične materijalne štete i štete na imovini.
3.
Potpuni gubitak
a)
U slučaju potpunog gubitka ili neisplativog popravka, Korisnik će dobiti novi uređaj koji će zamijeniti stari, neispravni uređaj. Tehničke karakteristike novog uređaja moraju biti
najmanje jednake ili bolje od starog uređaja. Troškovna neučinkovitost znači da troškovi popravka premašuju Care Value. U slučaju da su dostupni jednaki uređaji, ne može se
zahtijevati pravo na tehnički superiornije uređaje čak i ako je nabavna vrijednost niža od izvorne Care Value. Novi uređaj može se tražiti isključivo za neisplativ popravak. Traženje na osnovu duljine popravka je iskljućena.
b)
U slučaju da je potpuni gubitak pokriven, nakon što je uređaj zamijenjen, uređaj koji je predmet zamjene, uključujući sve originalne dijelove dodatne opreme (punjače, mrežnu opremu,
memorijske kartice, kabele, kompaktne diskove, priručnike, kutije, miševi, itd.), postat će vlasništvo TCL-a, a pripadajući TCL CARE za taj proizvod smatrat će se ukinutim. Korisnik će dobiti
zamjenski uređaj tek nakon što TCL-u dostavi sve originalne dijelove pribora. Ovo također vrijedi u slučaju neispravnih originalnih i osiguranih dijelova dodatne opreme (npr. mrežne opreme);
7
c)
U slučaju da korisnik ne isporuči originalne dijelove i dijelove dodatne opreme obuhvaćene TCL CARE-om koji su bili dio starog uređaja u trenutku kupnje, isti će se obračunati prema tržišnim cijenama i odbiti od utvrđenog troška popravka ili zamjena uređaja obuhvaćenog
TCL CARE.
4.
Ograničenje zamjene ili popravka za uređaj pod TCL CARE
Ograničenje zamjene ili popravka za uređaj pod TCL CARE je Care Value.
5.
Otkup
Šteta se ne može otkupiti u novcu, čak ni u slučaju potpunog gubitka.
Članak 7. Zamjena elektroničkog uređaja obuhvaćenog TCL CARE
Na temelju odgovarajućeg zamjenskog uređaja, svi dodaci starog uređaja koji su bili ugrađeni u trenutku kupnje, smatrat će se zamijenjenima bez obzira na to jesu li dodaci također sadržani u
zamjenskom uređaju ili ih nema zbog trenutne konfiguracije zamjene. uređaja. Dodaci naknadno ugrađeni u stari uređaj koji nisu bili pokriveni jamstvom u trenutku kupnje zajedno s uređajem neće biti prihvatljivi za zamjenu.
Članak 8. Početak primjene i zrelost TCL CARE-a
TCL CARE se počinje primjenjivati u trenutku uplate kupoprodajne cijene pri kupnji uređaja prodanog u akciji.
Članak 9 Trajanje TCL CARE
TCL CARE za elektroničke uređaje počinje nakon isteka tvorničkog jamstva od 24 mjeseca i
završava u svakom slučaju 60 mjeseci nakon datuma računa za uređa )TCL CARE treje 36 mjeseci. Štete prijavljene nakon isteka roka valjanosti TCL CARE neće biti prihvaćene.
Raskid u slučaju potpunog gubitka
8
U slučaju da je uređaj zamijenjen ili je zamjena uređaja pokrivena TCL CARE-om nakon potpunog gubitka odbijena (isplativ popravak), pripadajuće promotivno jamstvo prema TCL CARE-u smatrat će se poništenim. U takvim slučajevima, Korisnik će nema pravo na naknadu, u cijelosti ili
djelomično.
Članak 10. Postupak ostvarivanja prava Korisnika iz TCL CARE-a
1.
Izjava za ostvarivanje prava iz TCL CARE
Korisnik je dužan događaj iz članka 2.1. ovih Općih uvjeta bez odgode prijaviti TCL-u (u redovitim slučajevima najkasnije u roku od tri radna dana).
2.
Obrazac izjave za ostvarivanje prava iz TCL CARE Obrazac izjave o ostvarivanju prava iz TCL
CARE popunjava se za svaku pojedinačno nastalu štetu.
Korisnik je dužan navesti uzrok štete i unijeti ga u obrazac izjave. Na njoj moraju biti točno i potpuno navedeni sljedeći podaci:

Tko je prouzročio štetu - naznaka osobe (uključujući sve naznake čije je dijete ili kućni ljubimac prouzročio štetu)

Kada i gdje je šteta nastala - s naznakom datuma, vremena, mjesta i države

Kako ili čime je nastala šteta - s naznakom uzroka

Što je oštećeno - s naznakom naziva uređaja i vrste oštećenja
Obrazac Izjave za ostvarivanje prava iz TCL CARE nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovih Pravila.
TCL zadržava pravo od Korisnika zatražiti dodatnu dokumentaciju u svrhu ispunjavanja obveze iz
TCL CARE-a na što kvalitetnijoj i učinkovitijoj razini. U tom slučaju, dokumentacija dostavljena uz izjavu za ostvarivanje prava iz TCL CARE predstavlja potpunu i urednu dokumentaciju za
pokretanje postupka za ostvarivanje prava Korisnika iz TCL CARE.
Usmene obavijesti ili informacije dane od bilo koje osobe ne mogu se uzeti u obzir. Pogrešni, netočni ili svjesno netočni podaci navedeni na izjavi za ostvarivanje prava iz TCL CARE-a, kao i nedostavljanje tražene dokumentacije od strane TCL-a mogu rezultirati odbijanjem ostvarivanja prava iz TCL CARE-a, zahtjevom za povrat plaćenih troškova popravka ili zamjene uređaja od strane TCL-a, sve do posljedica koje su predviđene kaznenim zakonom.
3.
Aktivacija TCL CARE - nadoknada nastale štete
TCL će izvršiti procjenu i sanaciju nastale štete u najkraćem mogućem roku od primitka potpune i uredne dokumentacije od Korisnika. Ako TCL primi propisno ispunjenu izjavu za realizaciju
9
ostvarivanja prava iz TCL CARE uz svu potrebnu popratnu dokumentaciju, TCL će izdati privremenu potvrdu za naknadu nastale štete. Popravak može trajati i dulje od 45 dana. Traženje novog uređaja na osnovu trajanja popravka je isključena.
U slučaju da se tijekom ove faze utvrdi da nastali događaj ili šteta nisu obuhvaćeni člankom 2.1. ovih Uvjeta (npr. da je nastali događaj pokriven zakonskim jamstvom proizvođača/prodavača
elektroničkog uređaja), TCL će obavijestiti Korisnika da su odbili njihov zahtjev i uputiti ih da svoja prava ostvaruju na drugi način. Privremena potvrda izdana od strane TCL-a, između ostalog,
sadržava podatke o lokaciji na koju Korisnik treba dostaviti uređaj obuhvaćen TCL CARE-om, a koji je predmet nadoknade štete ili postupka ostvarivanja prava iz TCL CARE.
Korisnik je dužan uređaj sukladno uputama dostaviti na naznačeno mjesto, mjesto servisa ili sl. TCL će Korisniku privremeni certifikat dostaviti e-mailom, faksom ili poštom.
Nakon dostave uređaja na naznačeno mjesto isporuke, TCL će započeti obradu uređaja obuhvaćenog TCL CARE-om, počevši od provedbe potrebne dijagnostike i provjere činjenica. Nakon provedene dijagnostike i utvrđivanja činjeničnog stanja uređaja koji je predmet TCL CARE-a, TCL će izdati potvrdu za naknadu štete ukoliko činjenično stanje uređaja odgovara podacima koje je Korisnik naveo u izjavi za ostvarivanje prava iz TCL CARE-a, a ako je šteta, odnosno događaj pokriven TCL CARE-om.
Ukoliko se u ovoj fazi utvrdi da nastali događaj ili šteta nisu obuhvaćeni člankom 2.1. ovih Općih uvjeta (npr. da je nastali događaj pokriven zakonskim jamstvom
proizvođača/prodavača elektroničkog uređaja), TCL će obavijestiti Korisnika da je odbio njihov zahtjev i uputio ih da svoja prava ostvaruju na drugi način.
TCL će potvrdu o naknadi nastale štete dostaviti Korisniku e-mailom, faksom ili poštom. TCL će platiti troškove popravka izravno servisu ili će uručiti novi uređaj u slučaju potpunog gubitka.
4.
Potvrda državnog organa
Za sve štete čije je postojanje vezano uz postupak utvrđivanja pred državnim tijelima (požar,
elementarne nepogode, provale i krađe i sl.), Korisnik je dužan izjavu o ostvarivanju prava iz TCL CARE-a priložiti odgovarajućom potvrdom/dokumentacijom koju osiguravaju državni organi.
5 Zamjena uređaja tijekom razdoblja pokrića
Ako se uređaj pokriven TCL CARE-om zamijeni tijekom trajanja tvorničkog jamstva, ne od strane TCL-a (npr. korištenje zakonskog jamstva proizvođača), odgovarajući dokazi (potvrda o isporuci, potvrda o zamjeni itd.) također će se dostaviti nakon podnošenja izjave za ostvarivanje prava iz TCL CARE.
Članak 11. Obveze korisnika
10
1.
Obveze prije bilo kojeg događaja koji pokriva TCL CARE
a)
Prije početka bilo kojeg događaja obuhvaćenog TCL CARE-om, Korisnik je dužan pridržavati se obveza preuzetih ugovorom;
b)
Ako Korisnik prekrši bilo koju od ovdje navedenih obveza, TCL ima pravo jednostrano otkazati TCL CARE. Otkazivanje TCL CARE-a stupa na snagu nakon njegovog primitka.
2.
Obveze po nastanku događaja obuhvaćenog TCL CARE - TCL-ove obveze informiranja korisnika
Kada se dogodi događaj koji pokriva TCL CARE, Korisnik će: aa) pobrinite se da spriječite ili umanjite štetu, što je više moguće; ab) prijaviti događaj pisanim putem i bez odgode po saznanju; ac) bez odgode prijaviti policiji štetu nastalu kaznenim djelima protiv imovine; ad) bez odgode dostaviti TCL-u i policiji popis izgubljenih stvari; ae) dostaviti TCL-u, bez odgađanja, u mjeri u kojoj je to moguće, sve informacije - u pisanom obliku, ako se to zatraži - potrebne za utvrđivanje događaja/štete obuhvaćene TCL CAREom ili opsega TCL-ovih obveza na temelju naknade štete, kao i omogućiti bilo kakvu provjeru uzroka i visine štete te opsega obveze naknade štete, i to
popravkom ili zamjenom uređaja obuhvaćenog TCL CARE; af) dostaviti potvrde koje TCL traži, a koje potvrde TCL može opravdano zatražiti da se prikupe.
b) Ostale obveze
ba) Korisnik je odgovoran za uređaj kupljen i pokriven TCL CARE-om. To uključuje pažljivo i oprezno rukovanje uređajem kao i njegovo odlaganje na sigurno i zaštićeno mjesto, uključujući i tijekom transporta ili nošenja.
Na primjer, oštećenje se može lako predvidjeti u slučaju da se uređaj pokriven TCL CARE koristi u vlažnoj atmosferi ili na kiši. Takva uporaba uređaja također je u suprotnosti s uputama proizvođača. Nadalje, nepažljivim rukovanjem uređajem može doći do oštećenja od tekućina, pada ili loma (npr. pranje u perilici rublja ili kvar u slučaju držanja uređaja u džepu hlača). Takva šteta, između ostalog, neće biti pokrivena punim TCL CARE-om. bb) Mobilni uređaji, ovisno o dizajnu (mobilni uređaji kao što su prijenosna računala, kamere, mobiteli, MP3 playeri itd.) moraju biti pravilno zaštićeni i odloženi tijekom transporta/nošenja te biti pod stalnim nadzorom. bc) Uređaj namijenjen za poslovne svrhe smatrat će se obuhvaćenim TCL CARE samo ako je, na temelju podataka
proizvođača, prikladan za takvu upotrebu. bd) Korisnik je dužan prijaviti štetu TCL-u odmah po saznanju za istu. be) TCL CARE pokriva elektroničke uređaje s obzirom na njihovo relevantno stanje nakon isporuke, odnosno konfiguraciju nakon isporuke bez naknadnih izmjena, odnosno dodatke u njihovom originalnom pakiranju. U tom smislu, uređaj, modularni set uređaja ili originalni pribor obuhvaćeni su TCL CARE samo ako se nalaze u njihovom pakiranju.
11
3.
Oslobađanje od obveze popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenog TCL CARE u slučaju kršenja obveza
Osim u slučaju zlonamjernog kršenja obveza, TCL je dužan popraviti ili zamijeniti uređaj obuhvaćen TCL CARE-om u mjeri u kojoj kršenje nije uzrok nastanka ili utvrđivanja događaja obuhvaćenog TCL CARE-om.
Članak 12. Nema obveze popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenog TCL CARE iz posebnih razloga
TCL nije dužan popraviti ili zamijeniti uređaj obuhvaćen TCL CARE-om ako Korisnik prevari ili pokuša prevariti TCL u pogledu činjenica ključnih za utvrđivanje osnove ili visine naknade štete. Ako je prijevara ili pokušaj obmane utvrđen pravomoćnom kaznenom presudom protiv Korisnika zbog prijevare ili pokušaja prijevare, pretpostavke iz prethodnog stavka smatraju se dokazanima.
Članak 13 Prijenos ili prodaja uređaja obuhvaćenog TCL CARE-om
Budući da se TCL CARE koji pokriva elektroničke uređaje odnosi na serijski broj uređaja, tijekom trajanja TCL CARE uređaj se može prenijeti/prodati, a TCL CARE će se nastaviti primjenjivati sve dok novi vlasnik (Korisnik) prihvati prava i obveze prema TCL CARE.
Članak 14. Obavijesti - obrazac izjave o očitovanju namjere
U mjeri u kojoj Zakon ne predviđa nikakav pisani oblik i u mjeri u kojoj ovaj ugovor ne predviđa drugačije, izjave i obavijesti određene za TCL, koje se odnose na ugovorni odnos i dostavljaju se izravno TCL-u, bit će izdane u tekstualnom obliku.
Članak 15 TCL CARE
12
TCL CARE se sastoji od pravilno ispunjenog obrasca TCL CARE, ovih Općih uvjeta i računa za: kupljeni uređaj obuhvaćen TCL CARE.
Članak 16 TCL CARE kontakt podaci
Broj telefona: 01 7777 491
Web stranica: https://tcl-promotion.com

 

OPĆI UVJETI TCL TV KASKO PROMOCIJE
I.
UVODNE ODREDBE
Primjena uvjeta
Ovi se uvjeti primjenjuju na dobrovoljnu, ugovornu zaštitu za ispravnost i održavanje elektroničkih
uređaja »TCL TV KASKO«. TCL TV KASKO je dodatna ugovorna zaštita pored zakonskog jamstva kojeg je, sukladno primjenjivim odredbama Zakona o potrošačima te Zakona o obveznim odnosima obvezan dati prodavatelj odnosno proizvođač elektroničkog uređaja za kojeg je sklopljeno i dodatno, ugovorno TCL TV KASKO.
Promocija se odnosi na TV uređaje navedene u općim uvjetima, kupljene u Republici Hrvatskoj u maloprodajnim lancima koji sudjeluju u promociji, u periodu 1. srpnja 2024. – 31. prosinca 2024. i registrirane u roku od 15 dana od kupovine.

 

 

 

koji su pobliže opisani na računu i dodatna oprema u izvornoj ambalaži koja je kupljena zajedno s
navedenim uređajem.
Produženo i KASKO jamstvo vrijede samo za proizvode koji se distribuiraju putem službene TCL distribucijske
mreže.
Službena distribucijska mreža: Agram Servis Distribucija, Pevex, Elipso (Eplus)
Značenje pojedinih izraza Pojedini
izrazi u ovim Uvjetima imaju slijedeća značenja:
1)
“PARTUM USLUGE d.o.o. za savjetovanje, iz Zagreba, Horvaćanska cesta 47”, dalje u tekstu "Partum"– davatelj TCL TV KASKA
2)
“Korisnik“ – osoba koja je kupila TCL TV KASKO uz elektronički uređaj
3)
“ TCL TV KASKO“ – ugovornu zaštitu koje Partum pruža Korisnicima uz kupnju elektroničkih uređaja II. POSEBNE ODREDBE Članak 1. Predmet TCL TV KASKA i AKTIVACIJA 1. Predmet TCL TV KASKA po ovim uvjetima
Predmet TCL TV KASKA može biti svaki elektronički uređaj (dalje u tekstu: uređaj ili elektronički uređaj) koji je pobliže opisan na računu I dodatna oprema u izvornoj ambalaži koja je kupljena zajedno s navedenim uređajem a definiran specifičnom promocijom TCL TV KASKA. Predmet TCL TV KASKA može biti samo stacionarni elektronički uređaj.
KORISNIK je dužan aktivirati TCL TV KASKO najkasnije 30 dana od dana kupnje uređaja putem Internet stranice https://tcl-promotion.com KORISNIK ima prava iz TCL TV KASKA isključivo ako je aktivirano.
2. Predmeti koji nisu obuhvaćeni TCL TV KASKOM
a)
uklonjivi eksterni diskovi;
b)
pomoćna i potrošna roba koju je proizvođač definirao kao potrošni materijal ili potrošni dio, a u svakom slučaju vanjske tipkovnice, miševi, daljinski upravljači, punjači, baterije, toneri, mehanizmi za taljenje, tinta, ugljične četkice, bubnjevi, žaruljice, semering, gumice, brtve, mijeh: i onda kada
su isti pakirani zajedno s uređajem koji je predmet pokrića; c) sve vrste alata;
d)
ostali dijelovi koji prema iskustvu moraju biti zamijenjeni tijekom životnog vijeka elektroničkog uređaja, a u svakom slučaju gumeni dijelovi, semering, grijač;
e)
zasebno kupljena dodatna oprema;
f)
sve vrste softvera;
g)
isporučeni uređaji s nedostatkom, kao i serijske pogreške proizvođača;
h)
dodatno odnosno naknadno kupljena dodatna oprema ili oprema koja nije kupljena zajedno s
elektroničkim uređajem.
Članak 2. Opseg TCL TV KASKA – ugovorne obveze Partuma 1. Važenje TCL TV KASKA - slučajevi obuhvaćeni TCL TV KASKOM
Partum će izvršiti popravak odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog
elektroničkog uređaja Korisnika pokrivenog TCL TV KASKOM samo za nepredvidive i iznenada nastale štete ili smetnje na predmetu obuhvaćenim TCL TV KASKOM. Nepredvidive su štete one koje Korisnik nije pravodobno predvidio niti je primjenom uobičajene dužne pažnje morao predvidjeti, pri čemu je jedino isključena gruba nepažnja za koju Partum zadržava pravo neisplate naknade popravka ili
zamjene po nastalom štetnom događaju. Partum će izvršiti popravak odnosno zamjenu te jamčiti ispravno funkcioniranje kupljenog elektroničkog uređaja Korisnika pokrivenog TCL TV KASKOM ukoliko nastupi šteta na tom uređaju uzrokovana jednim ili više od dolje navedenih slučajeva:
TCL TV KASKO (potpuno pokriće rizika), pokriva štete nastale:
a)
kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom;
b)
provalnom krađom;
c)
požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili
njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem ili žarenjem;
d)
nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine), ali jedino u slučaju sigurnog i pažljivog korištenja i odlaganja na sigurnom i zaštićenom mjestu; Za ovu vrstu šteta pokriće zaštite ograničeno je na jednu
štetu tijekom trajanja zaštite.
e)
djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje;
f)
implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku;
g)
vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.);
h)
elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, smrzavanja, poplava, snježnih
lavina;
i)
požarom, udarom groma, eksplozijama svih vrsta, štetom nastalom gašenjem požara;
j)
blažom opekotinom i zapečenjem, dimom i čađom uslijed vanjskog djelovanja; k) neizravnim udarom groma;
l)
neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona;
m)
prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama.
TCL TV KASKO pokriva samo jednu štetu tijekom trajanja.
2.
Slučajevi koji nisu obuhvaćeni TCL TV KASKOM TCL TV KASKOM
nisu pokrivene štete prouzročene:
a)
namjerom ili grubom nepažnjom Korisnika;
b)
ratom, ratnim zbivanjima, građanskim ratom, revolucijom, pobunom, ustankom ili nemirima;
c)
nuklearnom energijom, nuklearnim zračenjem ili radioaktivnim tvarima; d) potresom;
e)
terorizmom ili terorističkim činom; teroristički čin je svaki pothvat osoba ili skupina osoba radi ostvarivanja političkih, vjerskih, etničkih ili ideoloških ciljeva, koji su takve prirode da prouzrokuju širenje straha ili užasa među pučanstvom ili dijelovima pučanstva, a time i utjecaj na vladu ili državne ustanove;
f)
uporabom neispravnog predmeta zajedno s elektroničkim uređajem, a koji neispravni predmet je
prouzročio i/ili povećao štetu na samom elektroničkom uređaju;
g)
ukoliko je popravak izvršen bez prethodnog odobrenja PARTUMA.
3. Pretpostavke za važenje TCL TV KASKA - ograničenja:
h)
U okviru nepažnje pokriven je jedino obična nepažnja. U slučaju grube nepažnje, vještak će procijeniti i provjeriti uzrok štete i uređaj. Svaka šteta koja nastane nepropisnom uporabom, namjernim oštećenjem, namjerom, nepropisnim rukovanjem, nepropisnim odlaganjem ili na predvidljiv način smatra se povredom obveze dužne pažnje, a koju je Korisnik preuzeo kupnjom, te takva šteta nije pokrivena;
i)
Šteta ili troškovi nastali nedostatkom materijala ili izvedbe u jamstvenom roku proizvođača nisu pokriveni;
j)
u slučaju štete TCL TV KASKO se primjenjuje ukoliko ista šteta nije pokrivena nekim drugim jamstvom/osiguranjem, i to: jamstvom za ispravnost stvari i/ili naknade štete temeljem tog jamstva, obveznom naknade štete drugih osiguratelja, jamstvima ili ugovornim obvezama trećih osoba.
Eventualne razlike u odnosu na druga jamstva (primjerice: sadašnja vrijednost u odnosu na vrijednost
novog uređaja) pokrivene su potpunim pokrićem za elektroničke uređaje;
k)
štete na svim vrstama softvera (uključujući operativne sustave, pogonske softvere, pogonske
programe, pomoćne programe, itd.) nisu pokrivene. Korisnik je osobno odgovoran za programe, pogonske programe, podatke i njihovu funkcionalnost. Gubitak podataka i softvera zbog navedenih uzroka ne može biti predmet zahtjeva za naknadom štete. Isto tako, ne refundiraju se troškovi popravka u slučaju problema vezanih uz softvere, operativne sustave, viruse, kompatibilnost, spašavanje podataka, vraćanje sustava, ponovno prikupljanje podataka, i sl.
l)
Nisu pokriveni troškovi nastali uslijed štete koja nije šteta na hardveru. Ovo se također odnosi na eventualne troškove (naknade za obradu, provjeru, analizu, itd.) analiza šteta bez utvrđene pogreške na hardveru;
m)
Štete nastale uporabom elektroničkog uređaja pokrivenog TCL TV KASKOM u svrhe koje su protivne uputama o uporabi i svrsi koju je proizvođač naznačio za isti uređaj, kao i štete koje ne utječu na način uporabe i funkcionalnost uređaja koju je proizvođač propisao (štete poput ogrebotina, strugotina, itd.) nisu pokrivene;
n)
Ne isplaćuje se naknada za materijalne posljedične štete i štete na imovini. Posljedične štete nastalih štetnih događaja ni u kojem slučaju nisu pokrivene. Isključivo primarna šteta na uređaju, odnosno primarni uzrok štete, uzima se u obzir za procjenu štete, odnosno obuhvat TCL TV KASKA;
o)
Smanjenje vrijednosti uslijed trošenja i habanja, štete uslijed dugotrajnog kemijskog ili termičkog djelovanja na uređaju, štete uzrokovane hrđom, hrđa, kao i eventualni troškovi servisiranja,
namještanja i čišćenja nisu predmet naknade štete.; kao niti postupno pogoršanje radnog učinka uređaja;
p)
Štete nastale od strane trećih osoba pokušajima popravka ili zahvatima trećih osoba, odnosno osoba bez odgovarajućeg ovlaštenja, nisu obuhvaćene TCL TV KASKOM. Također su isključene štete koje prouzroče kućni ljubimci, domaće ili divlje životinje;
q)
Štete nastale uporabom neispravne ili eksterne dodatne opreme koja nije od strane proizvođača elektroničkog uređaja predviđena za korištenje uz isti uređaj (primjerice: pričvršćenja, podzemna kućišta, itd.) nisu pokrivene;
r)
Gubitak uređaja u smislu da je isti izgubljen, zaboravljen, ostavljen bez nadzora ili nestao na drugi način, nije obuhvaćen TCL TV KASKOM. Naknadno pronalaženje ne može biti uzeto u obzir i neće ni u kojem slučaju povlačiti za sobom pokrivanje eventualnih šteta nastalih u vrijeme dok je
elektronički uređaj bio izgubljen, zaboravljen, ostavljen bez nadzora korisnika ili nestao na drugi
način;
s)
Štete koje su prijavljene, ali se zbog nedostavljanja uređaja ne mogu dokazati nisu pokrivene. Od
toga su izuzete štete nastale potpunim uništenjem uređaja uslijed više sile;
t)
Sve vrste šteta od kamenca smatraju se nepropisnom uporabom uređaja, odnosno habanjem, i nisu pokrivene;
u)
Štete koje nastanu pri ili uslijed sportskih aktivnosti, odnosno zbog znoja ili kondenzacije, nisu pokrivene;
v)
Šteta koja se ne može pripisati samostalnom incidentu, odnosno uzrok koje nije moguće utvrditi smatra se progresivnom štetom (uvjetovanom okolišem i/ili uporabom) i nije pokrivena, iz čega su izuzeti nedostaci materijala i izvedbe po isteku jamstva proizvođača
Članak 3. Mjesto važenja TCL TV KASKA
1.
Stacionarni uređaji
Prema izvedbi stacionarnih uređaja, prostori Korisnika smatraju se mjestom obuhvata TCL TV KASKA u Hrvatskoj u zemljopisnom smislu.
2.
Prijenosni uređaji
Prema izvedbi prijenosnih uređaja i prema izvedbi uređaja koji se mogu postaviti na otvorenom,
mjesnim područjem važenja smatra se Hrvatska u zemljopisnom smislu.
Članak 4. Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM
Vrijednost elektroničkog uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM je cijena novog uređaja ili uređaja jednake tehničke vrijednosti na dan nastupanja štete ("TCL TV KASKO VRIJEDNOST"). Vrijednost
elektroničkog uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM uvijek se odnosi na kupoprodajnu cijenu uređaja
bez poreza na dodanu vrijednost i bez subvencija ili prigodnih popusta (potpore primjerice
proizvođača ili dobavljača, popusti i/ili akcije prodavatelja).
Članak 5. Troškovi koji nisu obuhvaćeni TCL TV KASKOm
Partum provodi sve potrebne aktivnosti popravka ili zamjene elektroničkih uređaja pokrivenih TCL TV
KASKOM. Korisniku se neće nadoknaditi troškovi za aktivnosti koje Korisnik samostalno poduzima.
Članak 6. Opseg naknade štete 1. Troškovi vraćanja u prvobitno stanje
U slučaju štete razlikujemo djelomičnu štetu i potpunu štetu. Djelomična šteta podrazumijeva slučaj kada su troškovi popravka niži od TCL TV KASKO VRIJEDNOSTI uređaja. Ukoliko su troškovi popravka viši, tada se radi o potpunoj šteti te u tom slučaju Partum će zamijeniti elektronički uređaj obuhvaćen TCL TV KASKOM.
2. Djelomična šteta
U ovom slučaju, Partum će snositi troškove popravka uključujući utrošeno radno vrijeme i rezervne dijelove.
Partum neće snositi slijedeće troškove:
a)
troškove obnavljanja ili ostalih mjera koje bi i neovisno o slučaju obuhvaćenim TCL TV KASKOM bile potrebne;
b)
dodatne troškove nastale izmjenama ili unapređivanjima koji prelaze opseg obnavljanja;
c)
troškove obnavljanja u vlastitom aranžmanu, u onoj mjeri u kojoj ti troškovi nisu nastali i radovima u
aranžmanu trećih osoba;
d)
neostvarenu dobit uslijed radova u vlastitom aranžmanu;
e)
dodatne troškove nastale privremenim ili prijevremenim obnavljanjem;
f)
troškove radova koji su bili potrebni za obnavljanje, ali nisu osobno obavljeni na elektroničkom uređaju obuhvaćenim TCL TV KASKOM;
g)
za materijalne posljedične štete i štete na imovini različitoj od elektroničkog uređaja.
3. Potpuna šteta
a)
U slučaju potpune štete ili ekonomski neisplativog popravka, Korisnik će u zamjenu za stari neispravni
uređaj dobiti novi uređaj, koji će prema tehničkim specifikacijama biti najmanje jednak ili bolji u odnosu
na stari uređaj. Ekonomska neisplativost znači da troškovi popravka prelaze TCL TV KASKO VRIJEDNOST. U slučaju raspoloživosti istovrijednih uređaja ne može se isticati pravo na tehnički bolje uređaje niti u slučaju kada je njihova vrijednost manja od izvorne TCL TV KASKO VRIJEDNOSTI;
b)
U slučaju pokrivene potpune štete, nakon zamjene uređaja, uređaj koji je predmet zamjene
uključujući sve izvorne dijelove dodatne opreme (punjači, mrežna oprema, memorijske
kartice, kabeli, kompaktni diskovi, priručnici, kutije, miševi, itd.) prelazi u vlasništvo Partuma i
smatra se da pripadajući proizvod TCL TV KASKA prestaje. Korisnik prima zamjenu za uređaj
isključivo po predaji svih izvornih dijelova dodatne opreme Partumu. Ovo vrijedi i u slučaju neispravnih
izvornih i osiguranih dijelova dodatne opreme (primjerice: mrežne opreme); c)
U slučaju nedostavljanja izvornih i dijelova dodatne opreme obuhvaćenih TCL TV KASKOM koji su u vrijeme kupnje bili dio starog uređaja, oni će se obračunati prema redovnim tržišnim cijenama, odnosno odbit će se od utvrđenog iznosa popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenih TCL TV KASKOM.
4. Limit izvršenja zamjene ili popravka uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM
Limit izvršenja zamjene ili popravka uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM je TCL TV KASKO VRIJEDNOST.
5. Otkup
Otkup štete nije moguć u gotovini niti u slučaju potpune štete.
Članak 7. Zamjena elektroničkih uređaja obuhvaćenih TCL TV KASKOM
Na temelju odgovarajućeg zamjenskog uređaja, sva dodatna oprema starog uređaja, koja je u trenutku kupnje bila ugrađena, smatra se zamijenjenom neovisno o tome je li se oprema sada nužno ponovno pojavljuje u zamjenskom uređaju ili je zbog postojeće konfiguracije zamjenskog uređaja izostala.
Oprema koja je naknadno ugrađena u stari uređaj i koja prilikom kupnje nije bila pokrivena zajedno s
uređajem, neće biti predmet zamjene.
Članak 8. Početak važenja TCL TV KASKA i dospijeće TCL TV KASKA
TCL TV KASKO počinje važiti u trenutku plaćanja kupoprodajne cijene prigodom kupnje uređaja.
Promocija vrijedi isključivo kod ovlaštenih TCL partnera, popis partnera pronađite na https://tclpromotion.com pod uvjetima TCL TV KASKO promocije.
Članak 9. Razdoblje važenja TCL TV KASKA
TCL TV KASKO za elektroničke uređaje počinje važiti od datuma izdavanja računa (dana kupnje) uređaja i prestaje 24 mjeseci nakon datuma izdavanja računa uređaja, ovisno o kupljenom proizvodu TCL TV
KASKO. Prijave štete po isteku razdoblja važenja TCL TV KASKA neće biti prihvaćene.
Prestanak trajanja u slučaju potpune štete
U slučaju zamjene uređaja ili odbijanja zamjene uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM od strane Partuma nakon potpune štete (ekonomski neisplativog popravka) smatra se da pripadajuća ugovorna zaštita po TCL TV KASKU prestaje.
Članak 10. Postupak ostvarenje prava Korisnika iz TCL TV KASKA 1. Izjava za ostvarenje prava iz TCL TV
KASKA
Korisnik je u obvezi neodložno prijaviti nastali slučaj iz članka 2.1 ovih Općih uvjeta Partumu (u
redovnim okolnostima u roku od najviše tri radna dana).
2. Obrazac izjave za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA
Obrazac izjave za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA mora biti popunjen za svaku pojedinačno nastalu štetu. Korisnik mora naznačiti uzrok štete te isti unijeti u obrazac izjave. Sljedeći podaci moraju pri tome biti točno i potpuno navedeni:

Tko je prouzročio štetu — s naznakom osobe (uključujući eventualnu naznaku čije je dijete ili kućni ljubimac prouzročio štetu)

Kada i gdje je šteta nastupila — s naznakom datuma, vremena, mjesta i države

Kako je ili čime nastupila šteta — s naznakom uzroka

Što je oštećeno — s naznakom naziva uređaja i vrste oštećenja
Partum zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od Korisnika s ciljem najkvalitetnijeg i
najefikasnijeg ispunjavanja obveze iz TCL TV KASKA. U tom slučaju, ta dostavljena dokumentacija zajedno s izjavom za ostvarenja prava iz TCL TV KASKA čini kompletnu i urednu dokumentaciju za pokretanje postupka ostvarenja prava Korisnika iz TCL TV KASKA.
Usmene obavijesti ili informacije od bilo koga ne mogu biti uzete u obzir. Pogrešni, netočni ili svjesno dani netočni podaci na izjavi za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA, kao i nedostavljanje dodatne zatražene dokumentacije od strane Partuma mogu dovesti do odbijanja ostvarenja prava iz TCL TV KASKA, zahtjeva za povratom isplaćenih troškova popravka ili zamjene uređaja od strane Partuma, sve do kaznenopravnih posljedica.
3. Ispunjenje TCL TV KASKA – saniranje nastale štete
Partum će procjenu i saniranje nastale štete provesti u najkraćem mogućem roku od zaprimljene kompletne i uredne dokumentacije od strane Korisnika. Ukoliko Partum zaprimi valjano ispunjenu izjavu za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA uz svu potrebnu popratnu dokumentaciju, Partum će izdati Privremenu potvrdu za saniranje nastale štete. Za slučaj da se tijekom ove faze ustanovi da nastali
slučaj ili šteta ne potpada pod članak 2.1. ovih Općih uvjeta (npr. da je nastali slučaj pokriven zakonskim
jamstvom proizvođača/prodavatelja elektroničkog
uređaja), Partum će izvjestiti Korisnika da je odbio njegov zahtjev te će ga uputiti da svoja prava može iskoristi na drugi način. Privremena potvrda izdana od strane Partuma sadržavat će između ostalog I
informaciju o mjestu gdje Korisnik treba dostaviti uređaj obuhvaćen TCL TV KASKOM, a koji je predmet
saniranja štete odnosno postupka za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA. Korisnik je dužan dostaviti uređaj sukladno uputi na predmetno mjesto, mjesto servisa ili slično. Partum će predmetnu privremenu potvrdu dostaviti Korisniku e-mailom, faks uređajem ili poštom. Nakon izvršene dostave
uređaja na zadano mjesto isporuke, PARTUM pristupa obradi uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM, na
način da se prvo provodi potrebna dijagnostika i provjera činjeničnog stanja. Nakon provedene
dijagnostike i utvrđivanja činjeničnog s tanja uređaja koji je predmet obuhvata TCL TV KASKA, Partum će izdati Potvrdu za saniranje štete ukoliko činjenično stanje uređaja odgovara podacima Korisnika danim u izjavi za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA,te ukoliko je šteta odnosno slučaj obuhvaćen TCL TV KASKOM.
Za slučaj da se tijekom ove faze ustanovi da nastali slučaj ili šteta ne potpada pod članak 2.1. ovih Općih uvjeta (npr. da je nastali slučaj pokriven zakonskim jamstvom proizvođača/prodavatelja elektroničkog uređaja), Partum će izvjestiti Korisnika da je odbio njegov zahtjev te će ga uputiti da svoja prava može iskoristi na drugi način. Partum će dostaviti Korisniku Potvrdu za saniranje nastale štete emailom, faks uređajem ili poštom. Troškove popravka Partum plaća direktno serviseru, odnosno izdaje novi uređaj u slučaju totalne štete.
4. Potvrda državnih tijela
Za sve štete čije postojanje je vezano postupak utvrđenja pred nadležnim tijelima (požar, prirodne katastrofe, provalna krađa itd.), Korisnik mora također dostaviti uz izjavu za ostvarenja prava iz TCL TV KASKA i odgovarajuću potvrdu/dokumentaciju nadležnih tijela.
5. Zamjena uređaja tijekom trajanja razdoblja pokrića
Ukoliko je uređaj koji je obuhvaćen TCL TV KASKOM zamijenjen tijekom trajanja TCL TV KASKA, a ne od strane Partuma (primjerice: korištenjem zakonskog jamstva od strane proizvođača, itd.), odgovarajući dokazi (dostavnica, potvrda o zamjeni, itd.) moraju također biti predočeni pri podnošenju izjave za ostvarenje prava iz TCL TV KASKA.
Članak 11. Naknada u slučaju prijevremenog prestanka TCL TV KASKA
U slučaju prestanka TCL TV KASKA prije isteka trajanja TCL TV KASKA, ili u slučaju njegovog ukidanja nakon stupanja na snagu ili ništavnosti istog od samog početka zbog prijevare, Partumu pripada naknada, u cijelosti ili u dijelu iskorištenosti.
Članak 12. Obveze Korisnika 1. Obveze
prije slučaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM
a)
Prije nastupanja slučaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM Korisnik ima obvezu pridržavati se svih ugovorenih obveza;
b)
Ukoliko Korisnik počini povredu neke od navedenih obveza, Partum je ovlašten jednostrano otkazati TCL TV KASKO. Otkaz TCL TV KASKA od strane stupa na snagu po njegovom zaprimanju.
2.
Obveze pri nastupanju slučaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM – obveze Partuma o informiranju korisnika
a) Pri nastupanju slučaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM Korisnik ima obvezu; aa) pobrinuti se za sprječavanje ili umanjivanje štete ovisno o mogućnostima; ab) prijaviti nastupanje štetnog događaja u pisanom obliku i to neodgodivo nakon što je stekao saznanja o istom; ac) neodgodivo prijaviti policiji štetu prouzročenu kaznenim djelima protiv imovine; ad) neodgodivo dostaviti popis nestalih predmeta Partumu i policiji;
ae) neodložno dostaviti Partumu, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, svaku informaciju — na zahtjev u pisanom obliku — koja je potrebna za utvrđivanje slučaja/štete obuhvaćenog TCL TV KASKOM ili opsega obveze Partuma s osnove naknade štete, kao i omogućiti svaku istragu uzroka i visine štete te opsega obveze naknade štete u vidu popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM; af) donijeti potvrde koje Partum zatraži, prikupljanje kojih se od njega može opravdano zatražiti. b) Ostale obveze
ba) Korisnik je dužan brižljivo i pažljivo postupati s uređajem pokrivenim TCL TV KASKOM kao i
odlagati istog na sigurnom i zaštićenom mjestu uključujući tijekom prijevoza ili nošenja. Primjerice, šteta je jasno predvidljiva u slučaju uporabe uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM u uvjetima vlage ili prašine ili na kiši. Takva uporaba uređaja također nije sukladna uputama proizvođača. Nadalje, uslijed nepažljivog
odlaganja uređaja može doći do šteta prouzrokovanih tekućinom, padom ili lomom (primjerice: pranje u perilici za rublje ili lom u slučaju odlaganja u džepu hlača). Te štete, između ostalog, nisu pokrivene punim TCL TV KASKOM.
bb) Prijenosni uređaji ovisno o izvedbi (prijenosni uređaji poput prijenosnika, fotoaparati, mobilnih telefona, MP3 reproduktora, itd.) moraju biti uredno zaštićeni i odloženi tijekom prijevoza/nošenja te biti pod stalnim nadzorom.
bc) Uređaj koji je namijenjen poslovnoj uporabi smatra se obuhvaćenim TCL TV KASKOM jedino ukoliko
je na temelju podataka proizvođača također pogodno za takvu primjenu. bd) Korisnik ima obvezu prijaviti štetu Partumu neodgodivo nakon saznanja o istoj.
be) TCL TV KASKO obuhvaća elektroničke uređaje u odnosu na predmetno stanje isporuke, odnosno isporučenu konfiguraciju bez naknadnih izmjena, odnosno opreme u izvornoj ambalaži. U tom smislu su uređaj, modularni komplet uređaja ili izvorna dodatna oprema obuhvaćeni TCL TV KASKOM jedino
ukoliko se nalaze u svojoj ambalaži.
3.
Oslobođenje od obveze popravka odnosno zamjene uređaja obuhvaćenih TCL TV KASKOM u slučaju
povrede obveza
Osim u slučaju zlonamjerne povrede obveza, Partum ima obvezu popraviti ili zamijeniti uređaj
obuhvaćen TCL TV KASKOM u onoj mjeri u kojoj povreda obveze nije uzrok nastupanja ili utvrđivanja slučaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM.
Članak 13. Nepostojanje obveze popravka ili zamjene uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM zbog posebnih razloga
Partum nije u obvezi popravka odnosno zamjene uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM ukoliko Korisnik obmani ili pokuša obmanuti Partum vezano uz činjenice koje su bitne za osnovu ili visinu naknade štete. Osobito se smatra da su ispunjene pretpostavke iz prethodnog stavka ukoliko je
obmana ili pokušaj obmane utvrđen pravomoćnom kaznenom presudom protiv Korisnika zbog
prijevare ili pokušaja prijevare.
Članak 14. Prosljeđivanje, odnosno prodaja uređaja obuhvaćenog TCL TV KASKOM
Obzirom da se TCL TV KASKO koje obuhvaća elektroničke uređaje odnosi na serijski broj uređaja, uređaj se tijekom trajanja TCL TV KASKA može proslijediti/prodati, a TCL TV KASKO i dalje vrijedi sve dok novi vlasnik (Korisnik) priznaje prava i obveze iz TCL TV KASKA.
Članak 15. Obavijesti - oblik izjava o očitovanju namjera
U onoj mjeri u kojoj Zakonom nije propisan nikakav pisani oblik i u onoj mjeri u kojoj ovim ugovorom nije određeno drugačije, izjave i obavijesti koje su određene za Partum koje se odnose na ugovorni odnos i koje se neposredno dostavljaju Partumu, moraju biti izdane u tekstualnom obliku.
Članak 16. Supsidijarnost i višestruko osiguranje
TCL TV KASKO koje obuhvaća elektroničke uređaje (za slučajeve potpunog ili djelomičnog oštećenja obuhvata jamstva) prema ovim uvjetima vrijedi ukoliko ne postoji drugo osigurateljno pokriće putem drugog osiguranja (primjerice: osiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti, osiguranja u okviru proizvoda uz kreditnu karticu). U navedenim slučajevima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 17. TCL TV KASKO
TCL TV KASKO sastoji se od uredno popunjenog Obrasca TCL TV KASKA, ovih uvjeta, i računa za: kupljeni uređaj obuhvaćen TCL TV KASKOM i kupljen proizvod TCL TV KASKA za taj uređaj (osim u slučaju kada je TCL TV KASKO sadržano u cijeni uređaja).
Važna napomena: na istom računu mora biti naznačen kupljen uređaj obuhvaćen TCL TV KASKOM i
kupljen proizvod TCL TV KASKO za predmetni uređaj.
Članak 18. Davatelj TCL TV KASKA, poslovni kontakt podaci Davatelj
TCL TV KASKA je trgovačko društvo:
PARTUM USLUGE d.o.o. za savjetovanje, iz Zagreba, Horvaćanska cesta 47 Tel. broj: 01 6382 664
Faks broj: 01 6382 665
E-mail adresa: prijava@partum.hr. Internet stranica: www.partum.hr
Članak 19. Nadležnost u slučaju spora
U slučaju spora između Partuma i Korisnika, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Želimo čuti tvoje mišljenje, javi nam se.

Ovdje možeš vidjeti naš bonton komentiranja.

Ocijeni članak

Tvoj email koristit će se samo u svrhu odgovaranja na komentar te neće biti vidljiv drugim korisnicima. Tvoje ime i prezime prikazat će se kao puno ime i prvo slovo prezimena (npr. Ivan I.).
Nema komentara. Budi prvi!

Prijavi se na newsletter i saznaj sve novosti i najbolje ponude!

Upiši svoju mail adresu nakon čega ćemo ti poslati aktivacijski link. Klikom na link potvrđuješ svoju adresu  

Zatvori

Tvoja privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naša Pravila privatnosti .

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na tvoje uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

Postavke o kolačićima možeš urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitaj u Pravilima o korištenju kolačića.

Google maps

Facebook messenger 

Live chat

Sendgrid

Jeftinije.hr - sMind ankete i certifikati

Mailchimp

Google tag manager

Google analytics

Google ecommerce

Zopim chat

Facebook pixel