Opći uvjeti

 

Datum: 11.03.2024.

 

 1. Uvjeti korištenja internetske stranice i uvjeti kupnje (predugovorne obavijesti) (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju korištenje internetske stranice te odnose između pružatelja usluga informacijskog društva s jedne strane, te kupaca proizvoda ponuđenih na internetskoj stranici www.mobis.hr i u katalozima, s druge strane.

 

Korištenjem internetske stranice www.mobis.hr (u daljnjem tekstu: Internetska stranica) korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima.

 

Narudžbom proizvoda kupac u cijelosti prihvaća Opće uvjete.

 

Vlasnik Internetske stranice, prodavatelj, nositelj svih prava te pružatelj usluga informacijskog društva je trgovačko društvo Mobis-electronic d.o.o., Zagreb, Radnička 1/A, Hrvatska, OIB: 10765466090 (u daljnjem tekstu: Mobis). 

 
Email: info@mobis.hr

Tel:01/6188-514
IBAN: HR6324070001100050796

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 25.10.1990. Rješenjem br. 10075/90, usklađeno sa ZTD-om 20.11.1995. rješenjem br. Tt-95/23095.
MBS:080307073
Temeljni kapital: 2.510.717,37 EUR | 18.917.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave: Ana Pinezić Obuljen, Ivan Šego.

 

 1. Značenje pojmova:

 

 • Kupac - osoba (pravna ili fizička osoba) koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge naručila proizvod ili uslugu na Internetskoj stranici.
 • Korisnik - osoba (pravna ili fizička osoba) koja koristi Internetsku stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili dobivanja informacija.
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na Internetskoj stranici, a koje je moguće kupiti putem Internetske stranice.

 

Ako je Kupac fizička osoba, Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba.

 

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Mobis ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Na pravne osobe, kao Kupce, ne odnose se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, dijelovi ovih Opći uvjeta o materijalnim nedostatcima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

 

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Mobis da uskrati takvom Korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska stranica.

 

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Mobisa te u slučaju redovnog održavanja Internetske stranice.

 

Mobis zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske upoznati se sadržajem.

 

Korištenje Internetske stranice isključivo je na odgovornost Korisnika. Mobis se, u najvećoj mjeri koja je moguća u skladu s mjerodavnim pravom, oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Mobis. Mobis nije odgovoran u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske stranice.

 

Mobis zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi Kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Mobis sve materijale, fotografije i tekst postavlja na Internetsku stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšalo odabir prilikom kupovine. Mobis ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

 

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internetske stranice regulirano je u skladu s mjerodavnim zakonskim odredbama te predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

 1. Opći uvjeti poklon bona

 

Ovim Općim uvjetima poslovanja s poklon bonovima Mobis utvrđuje prava i obveze društva Mobis i Kupaca u svezi korištenja Poklon bonova. Ovi Opći uvjeti obvezuju Mobis i svakog Kupca koji kupi Poklon bon, odnosno koji Poklon bonovima kupuje robu na prodajnim mjestima Mobisa te na Internetskoj stranici www.mobis.hr.

 

Poklon bonove izdaje Mobis na temelju plaćanja i Mobis je, sukladno s ovim Općim uvjetima, obvezan primiti Poklon bon kao sredstvo plaćanja za robu koju prodaje na svom prodajnom mjestu te na web stranici www.mobis.hr.

 

Za Mobis obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada Kupac Poklon bona uplati vrijednost Poklon bona. Na Poklon bonu se upisuje datum kupnje Poklon bona. Ispunjenje potraživanja iz Poklon bona može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

 

Obveza Mobisa s osnova Poklon bona prestaje kada Mobis primi Poklon bon kod prodaje robe protekom roka valjanosti Poklon bona ili ako Poklon bon postane nevaljan iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

 

Mobis ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka, uništenja ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

 

Mobis neće imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona.

 

Proizvod kupljen na rate ne može biti zamijenjen za Poklon bonove.

 

Na Poklon bon s definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati, niti popravljati.

 

Mobis može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

Ako Kupac želi izvršiti povrat proizvoda kupljenog Poklon bonom, može ga vratiti unutar 14 dana, a Mobis mu je dužan vratiti bon u jednakoj vrijednosti. Ako je vrijednost kupljenog proizvoda veća od vrijednosti bona, razlika u iznosu može se kompenzirati proizvodom u toj vrijednosti.

 

Korisnik Poklon bon može iskoristi unutar 12 mjeseci od datuma izdavanja Poklon bona i mora ga iskoristiti u cijelosti.

 

Poklon bon ne glasi na ime te se može prenositi i na druge korisnike.

 

Korisnik Poklon bon može iskoristiti na kupnju proizvoda jednake ili veće vrijednosti od vrijednosti bona. Ako je vrijednost proizvoda veća, razliku je potrebno nadoplatiti.
 

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete s danom kupnje Poklon bona. Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.mobis.hr, te na prodajnom mjestu Društva.

 

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanost.

 

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja, koji je naznačen u zaglavlju dokumenta pod nazivom Opći uvjeti.

4.Registracija

Mobis omogućava registraciju Korisnika na Internetskoj stranici. Korisnik u tu svrhu upisuje svoje ime, prezime, e-mail adresu, i željenu lozinku.

Registracijom Kupac potvrđuje dodatno prihvat Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja, uspoređivati proizvode, brže i jednostavnije naručiti proizvode te imati pristup posebnim ponudama ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.

Prilikom postupka registracije kreira se korisnički račun samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki/šifri i korisničkom računu, te je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom/šifrom. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

 

Unutar svakog korisničkog računa, registrirani Korisnik može pregledati svoj profil, svoje kupone, jamstva i narudžbe. Također, svaki Korisnik može provjeriti istek jamstva proizvoda te urediti svoje podatke.

 

 1. Sklapanje i raskid ugovora o kupoprodaji

 

 • Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda ili usluge putem Internetske stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene proizvoda ili usluge.
 • Za Kupca će biti važeći oni Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku sklapanja ugovora s Mobisom. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Opće uvjete u cijelosti razumije i prihvaća. Opći uvjeti će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu u pdf formatu. U slučaj postojanja nejasnoća u Općim uvjetima, Kupac se može obratiti Mobisu.
 • Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: Internetske stranice, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem, elektroničke pošte ili poruke.
 • Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Mobisa sklopljen je u trenutku kada Mobis prihvati narudžbu Kupca te će Mobis o činjenici sklapanja ugovora e-mail porukom, porukom ili dopisom obavijestiti Kupca da je ugovor sklopljen.
 • Ugovor koji Kupac sklapa s Mobisom za kupnju proizvoda je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Mobisa te izvršenim plaćanjem od strane Kupca.
 • Kupnjom proizvoda putem Internetske stranice smatra se da je Kupac pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.
 • U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac je putem Općih uvjeta i Pravila privatnosti na Internetskoj stranici obaviješten o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Kupci su upoznati te prihvaćaju da Mobis nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na Internetskoj stranici.
 • Za prednarudžbe uz koje dolazi poklon, ponuda vrijedi za kupovine unutar 3 dana od početka prodaje.
 • Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno mogu predati putem Internetske stranice moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu. Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos.
 • Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s Internetske stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.
 • Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Mobis informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter).
 • Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijena. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod "Načini dostave”.
 • Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu" klikom na link „Košarica". Ako Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Mobis kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Mobis pribavi od svojih dobavljača). Mobis, osim navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.
 • U „Košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ako Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire link „Kupi", a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Podaci za dostavu proizvoda" na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je Kupac dao prilikom registracije, adresu dostave potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu proizvoda i računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje, plaćanje pouzećem ili plaćanje kreditnom karticom). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu je li se račun izdaje na fizičku ili pravnu osobu. Ako se račun izdaje za pravnu osobu potrebno je da Kupac odabere rubriku R1 i unese sve tražene podatke. Ako Kupac nije registriran, onda unosi podatke kao gost: e-mail adresu, adresu za dostavu, poštanski broj, mjesto te broj telefona/mobitela radi potrebe dostavnih službi.
 • Po izvršenju naprijed navedenih koraka i odabirom „Sljedeći korak", sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Odabir načina plaćanja", a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. Ako je Kupac odabrao kartično plaćanje klik na „Potvrdi i naruči" vodi ga na unos podataka vezanih za plaćanje karticom.
 • U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Mobisa, i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Mobis može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući pristup Internetskoj stranici, naručivanje proizvoda i isporuku već naručene robe.

 

 1. Sklapanje ugovora putem telefona

 

Proizvode je moguće naručiti i preko telefonskog broja koji je istaknut na Internetskoj stranici.

 

Prilikom kupnje putem telefona, Mobis na početku komunikacije navodi svoj identitet, odnosno identitet radnika/zastupnika Mobisa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu trgovca iz Zakona o zaštiti potrošača. Predugovorne obavijesti iz Zakona o zaštiti potrošača se daju jednostavnim i razumljivim jezikom putem telefona te uključuju nužne dijelove: glavna obilježja robe, naziv, sjedište i kontakt podaci trgovca, maloprodajna cijena, uvjeti i rokovi za jednostrani raskid ugovora, trajanje ugovora.

 

Radi poštovanja zakonskih odredbi iz Zakona o zaštiti potrošača, odnosno radi dostave predugovornih obavijesti i potvrde o sklopljenom ugovoru, Kupac je dužan dati svoje podatke o elektroničkoj pošti ili pošti.

7.Osobni podaci

U svrhu kupnje Kupac daje svoje osobne podatke: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela. Kupac može dati svoje podatke kroz registrirani profil ili kao gost.

Kada se kupnja izvršava putem opće uplatnice i virmana onda Mobis obrađuje i podatke o broju računa u banci Kupca.

Prilikom kupnje Kupac potvrđuje dodatno prihvat Općih uvjeta i Pravila privatnosti.

Mobis se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Korisnika i s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci Kupaca, koji su dani prilikom kupnje, obrađuju se u svrhu realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja i dostave proizvoda. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju da Kupac ne želi dati svoje osobne podatke, neće moći sklopiti ugovor, odnosno izvršiti kupnju.

Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama Mobisa, sve sukladno legitimnom interesu Mobisa.

Na temelju legitimnog interesa, a u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Mobis šalje novosti/newsletter svojim Kupcima.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke. U slučaju povrede ove obveze Kupca Mobis ima pravo uskratiti pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi.

Mobis neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Korisnika i Mobisa te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima na temelju na zakonu zasnovanom zahtjevu.

Mobis će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, u skladu s mjerodavnim pravom, trenutačno maksimalno 11 godina. Više informacija o obradi osobnih podataka dostupno je u Pravilima privatnosti na Internetskoj stranici.

Mobis poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 1. Načini plaćanja

 

Plaćanje na Internetskoj stranici vrši se u eurima. Cijene Proizvoda i dostave su maloprodajne, izražene u eurima i u njima je sadržan pripadajući PDV.

 

Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces, no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu putem interneta/na daljinu, neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Cijene pojedinih usluga (kao npr. usluga osiguranja od loma ekrana, usluga produljenog održavanja) mogu biti izražene su u postotku te konačni iznos ovisi o cijeni proizvoda (redovnoj ili akcijskoj maloprodajnoj cijeni, bez uključenih promo popusta) uz koju je usluga vezana.

Mobis je ovlašten mijenjati istaknute cijene bez prethodne obavijesti. Također, Mobis je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za kupnju putem Internetske stranice, što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Cijena Proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na Internetskoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na Internetskoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas, što je prije moguće, i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako ne možemo da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti. Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Mobis je dužan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja prodaje i najnižu cijenu koju je Mobis primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

 

Akcije i popusti se međusobno isključuju i ne mogu se zbrajati osim ako izričito nije navedeno suprotno. 

 

Sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

 

Naručene proizvode Kupac može platiti na sljedeće načine:

 

 • Putem virmana i opće uplatnice, Internet bankarstvom
 • Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača,
 • Putem KEKS Pay aplikacije,
 • Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Diners, Premium Visa ili Discover

 • PayPal uslugom

 1. Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice

 

Ako je Kupac odabrao plaćanje virmanom, internet bankarstvom ili općom uplatnicom na e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe Kupca. Zaposlenici Mobisa će kontaktirati, po potrebi, Kupca. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 radna dana od dana narudžbe.

 

Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice/virmana/Internet bankarstva, Kupac na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke: 

 

 • Uplata na žiro račun kod OTP banke d.d. društva Mobis electronic d.o.o.: HR6324070001100050796.
 • Poziv na broj: 00 – broj narudžbe.
 • Primatelj: Mobis electronic d.o.o., Radnička 1A, 10000 Zagreb.

 

Po zaprimljenoj uplati Mobis šalje naručene proizvode. Naručeni proizvodi se dostavljaju Kupcu u skladu s uvjetima dostave.

 

 1. Plaćanje pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

 

Plaćanje pouzećem omogućuje Kupcu da narudžbe podmiri prilikom same dostave proizvoda na adresu koju je Kupac naveo prilikom narudžbe proizvoda kao adresu za dostavu.

 

Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj ne može zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. 

 

 

 1. Plaćanje karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Inspire, Diners, Premium Visa, KEKS Pay ili Discover

 

Ako ste odabrali plaćanje kreditnom karticom, na sigurnoj stranici Corvus odaberete vrstu kreditne kartice kojom plaćate (Premium Visa, MasterCard, Visa ili Diners) te upišete podatke o vlasniku kreditne kartice i ostale potrebne podatke.

 

 • Jednokratno plaćanje Premium Visa, Diners, Discover, Visa, MasterCard i Maestro karticama i putem KEKS Pay-a.
 • Obročno plaćanje do 12 rata Premium Visa i Diners karticama uz minimalan iznos kupovine od 66,36 eura.
 • Obročno plaćanje Visa Inspire i Maestro karticama PBZ-a do 12 rata uz minimalan iznos kupovine od 66,36 eura.
 • Obročno plaćanje Visa i MasterCard karticama Zagrebačke banke do 12 rata uz minimalan iznos kupovine od 13,27 eura. 

 

12.Izjava o sigurnosti online plaćanja

 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem Interneta.

 

CorvusPay osigurava potpunu tajnost vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od vašeg web preglednika do banke koja je izdala vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

 

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brendova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

 

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom vaših kartičnih podataka.

 

 1. Plaćanje preko Paypal računa

 

Plaćanje Paypal računom najbrži je i najsigurniji oblik internetskog plaćanja prilikom kojeg unosite samo korisničke podatke i lozinku za Paypal račun.

 

 1. Besplatna dostava

 

Dostava za sve narudžbe iznad 70,00 eura kupljene u Mobis internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske. Trošak dostave za narudžbe manje od 70,00 eura iznosi 3,85 eura.

 

Proizvodi koji su plaćeni prema dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu u roku od jednog do tri radna dana, (osim otoka, ovisno o voznom redu trajekta i dubrovačke regije), pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. 

 

U razdoblju trajanja akcije Black Friday moguće je očekivati produljeno trajanje vremena dostave. 

 

Ako želite dogovoriti odgovarajući termin dostave, molimo vas da to napišete pod NAPOMENA kako bi mogli vašu želju mogli prenijeti dostavnoj službi. 

 

Prilikom izvršavanja kupnje, Kupac može odabrati dostavu ili osobno preuzimanje. Robu je moguće preuzeti i u našoj poslovnici, a jedini uvjet kod osobnog preuzimanja je prethodna najava na telefon ili dogovor putem online obrasca. Narudžbu je potrebno preuzeti u roku od 3 radna dana od primljene obavijesti da je roba spremna za preuzimanje. 

 

 1. Proces dostave

 

 • Dostavu vrši Mobis ili angažira renomiranu dostavnu (kurirsku) službu.
 • Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.
 • Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. 
 • Proizvodi koji su plaćeni će biti isporučeni Kupcu u roku prikazanom u koracima kupnje. Podložno dostupnosti i osim u izvanrednim okolnostima, nastojat ćemo narudžbu koja se sastoji od proizvoda navedenih u “Potvrdi i naruči” isporučiti prije datuma navedenog u toj potvrdi, ili, ako nije naveden datum dostave, u procijenjenom vremenskom okviru navedenom prilikom odabira načina isporuke, a u svakom slučaju u roku od najviše 30 dana od datuma naše potvrde narudžbe.
 • Redovna dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu. Veliki uređaji dostavljaju se do ulaza u objekt ili do prve prepreke zbog korištenja ručnog paletara.
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
 • U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.
 • U slučaju da kupljeni proizvod Mobis ne može isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo na raskid sklopljen ugovora.
 • Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje dolaze uz proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
 • Roba je osigurana od gubitka u dostavi.
 • Cijene dostave istaknute su na Internetskoj stranici i u njima je sadržan pripadajući PDV.
 • Mobis zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ako su naručeni artikli u različitim skladištima ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi.
 • Ako dostavu proizvoda nije moguće izvršiti, u skladu s općim uvjetima pružatelja poštanskih usluga, te je proizvod vraćen Mobisu, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu. U tom slučaju Kupac je obvezan naknaditi sve izravne troškove Mobisa radi dostave i povrata proizvoda, te u tom slučaju Mobis ima pravo zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene. Kupac ima pravo zatražiti od Mobisa novu dostavu svoje narudžbe, uz obvezu podmirivanja dodatnih troškova koje Mobis može imati u tom slučaju.
 • U slučaju nemogućnosti dostave naručenog proizvoda unutar pošiljke mase veće od 20 kg od strane Mobisa ili pomicanja termina dostave, Mobis će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način dostave proizvoda. U navedenom slučaju, Mobis ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/dostave.

 

Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na e-mail adresu informacije o statusu njegove pošiljke.

 

 1.  Povrat

 

 • Prije samog sklapanja ugovora, Kupac je upoznat s predugovornim obavijestima, odnosno Općim uvjetima, koji su navedeni unutar Podrška padajućeg izbornika (obavijest iz Zakona o zaštiti potrošača), te s informacijama o pravu Kupca na jednostrani raskid ugovora s obrascem za jednostrani raskid ugovora.
 • Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu, bez navođenja razloga. 
 • Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.
 • Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. Mobis utvrđuje uvjete povrata te postotke umanjenja iznosa povrata Kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
 • Potrošač snosi trošak povrata robe.
   
 1. Nedostaci za koje Mobis ne odgovara:

 

 • Mobis ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
 • Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
 • Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao Kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
 • Mobis ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
 • Mobis odgovara za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je Mobis izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 

 1. Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

 

 • Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Mobis u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Mobisu odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Ako je Kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a Mobisu je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju Kupac je dužan Mobis obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 • Kod potrošačkih ugovora potrošač kao Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Mobis o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

 

 1. Skriveni nedostaci:

 

 • Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac potrošač je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Mobis u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
 • Mobis ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
 • Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
 • Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

 

 1. Jednostrani raskid Ugovora:

 

 • Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.
 • Kako bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti Mobis o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid.
 • Izjavu je potrebno poslati poštom na Mobis-electronic d.o.o. na Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na info@mobis.hr.
 • U izjavi je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. 
 • Ako Kupac jednostrano raskine ugovor, izvršit će se Kupcu povrat uplaćenog novca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Mobis zaprimi izjavu o jednostranom raskidu ugovora, osim ako je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. 
 • Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Mobis može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana Mobisu.
 • Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi Kupac utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Mobisa. U periodu u kojem Kupac ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
 • U slučaju umanjenja vrijednosti Proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Mobis će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda, uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.
 • Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Mobisu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Mobis o jednostranom raskidu Ugovora.
 • Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu MOBIS-electronic d.o.o. Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska, bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Mobisu, uputio svoju izjavu o jednostranom raskidu ugovora.
 • Izravne troškove povrata robe snosi Kupac. Ljubazno upućujemo Kupca da prije raskida ugovora nazove na broj telefona 01/ 6188 514 ili se javi na info@mobis.hr kako bi dobio potrebna objašnjena za postupak vraćanja robe.
 • Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora:

 

 • u potpunosti je ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora,
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe,
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca,
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke,
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi,
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju,
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. Zakona o zaštiti potrošača,
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

 

 1. Reklamacija

 

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake. 

 

 • Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@mobis.hr, telefonski broj 01/ 6188 514, putem online chata ili na društvenim mrežama. 
 • Poslat ćemo vam potvrdu primitka reklamacije te na temelju opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis. 
 • Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije u roku 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 01/ 6188 514 ili e-mailom na info@mobis.hr
 • U slučaju da je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis, poslat ćemo vam sve podatke  ovlaštenog servisa. Naš ovlašteni servis je Tech Doctor d.o.o., Radnička cesta 1/A, Zagreb.
 • Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. 

 

Kupac, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju prijave nedostatka na kupljenoj robi ima pravo prijaviti nedostatak kod iste. U tom slučaju Mobis će automatski pokvareni uređaj poslati na servisni postupak, a zamjena će biti moguća tek u slučaju ako uređaj nije moguće popraviti. Rok za popravak uređaja ovisi o uređaju koji se nalazi u servisom postupku, a radi se o tri glavna faktora:

 

 • prirodi i složenosti uređaja koji se nalazi na popravku,
 • prirodi i težini nedostatka zbog koje se uređaj nalazi na popravku,
 • naporu potrebnom za popravak uređaja.

 

Kupac ima pravo na povrat novca ili sniženje ako Mobis:

 

 • nije izvršio popravak ili zamjenu uređaja jer su popravak/zamjena bili nemogući ili bi Mobisu nastali nerazumni troškovi,
 • postoji neusklađenost unatoč pokušaju Mobisa da uskladi robu,
 • neusklađenost je toliko ozbiljna da su smanjenje cijena ili raskid ugovor opravdani,
 • Mobis je izjavio ili je iz okolnosti očito da neće moći ukloniti neusklađenost u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za potrošača.

 

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, materijalni nedostatak na robi i neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na Kupca, a Mobis smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje Mobis, a konačno ih snosi Mobis ili Kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

 

 1. Prigovori

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor. 

 

Mobis vam omogućuje podnošenje prigovora osobno ili putem pošte na adresu Radnička cesta 1A, Zagreb, Hrvatska, telefona 01/ 6188 514 ili putem maila info@mobis.hr.

 

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime. 

 

Mobis će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor o prihvaćanju ili neprihvaćanju osnova prigovora će vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

 

 1. Jamstvo

 

Period jamstva naznačen je kod svakog proizvoda ili usluge. Ako period jamstva nije naveden proizvod ili usluga ne podliježe jamstvu.  

 

Garancijski rok počinje teći na dan isporuke proizvoda. Zadržavamo pravo na popravljanje proizvoda u slučaju kvara tijekom garancijskog razdoblja.

 

 1. Internetska stranica

Mobis ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Kupci na Internetskoj stranici. Mobis zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva.

Usluge koje pruža Mobis ne uključuju troškove koje snosi Kupac koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje). Mobis nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe.

Sadržaj Internetske stranice je zaštićen i Mobis ostvaruje isključivo pravo na korištenje sadržaja. Za svako komercijalno korištenje sadržaja obvezno je prethodno kontaktirati Mobis.

Stranica sadrži materijale Mobisa zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskoj stranici isključivo su pravo Mobisa, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način Internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja Mobisa strogo je zabranjeno. Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.

Kupac/Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetske stranice dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Kupca/Korisnika.

Kupac/Korisnik se obvezuje da neće na ovim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Mobis ne snosi obvezu izvješćivati Kupca, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Kupac/Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvo pravo iskorištavanja, licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Mobisu i/ili trećoj osobi. Kupac/Korisnik snose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Kada Internetska stranica odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugim stranicama drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Mobisa i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih stranica se ne primjenjuju. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Mobis ne snosi nikakvu odgovornost.

 

Mobis zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

 

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji,
c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

25.Završne odredbe

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja Internetske stranice.

U slučaju spora između Mobisa i Kupca/Korisnika isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Općih uvjeta, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe  Općih uvjeta, i preostali dijelovi Općih uvjeta će ostati na snazi.

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom prava.

Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama, izmjenama i dopunama u bilo kojem trenutku. Bilo kakva izmjena ili ukidanje Općih uvjeta stupit će na snagu trenutkom objave na Internetskoj stranici.

Sporove vezane uz online kupnje moguće je izvansudskim putem riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Mobisu na:

 • adresu Radnička 1A, 10000 Zagreb, Hrvatska.
 • Telefon: 01/ 6188 514
 • E-mail: info@mobis.hr